کمیته های تخصصی پنجگانه

کمیته های تخصصی پنجگانه

اشتراک گذاری مطلب

جهت ساماندهی ارتباط انجمن با اعضاء که در گروههای مختلف واردات محصولات فعالیت می کنند ، انجمن ساز و کار کمیته های تخصصی را با تقسیم بندی زیر شکل داده است .

  • محصولات مراقبت از پوست
  • محصولات مراقبت از مو
  • محصولات بهداشت دهان و دندان
  • محصولات آرایشی
  • عطریات

حیطه فعالیت کمیته ها :

  • گردآوری و جمع بندی نظرات و مشکلات شرکتهای زیر مجموعه برای ارائه به سازمانهای ذیربط با هماهنگی نماینده هیات مدیره در امور کمیته های تخصصی
  • برقراری ارتباط با نهادها ، سازمانها ، انجمنها و … ذیربط برای حل مشکلات گروه اعضای زیر مجموعه با هماهنگی نماینده هیات مدیره در امور کمیته های تخصصی
  • تهیه برنامه کاری ماهانه و سالانه کمیته و ارائه آن به جلسه مشترک کمیته ها برای تصویب
  • ارائه برنامه کار کمیته و گزارش فعالیتهای آن به شرکتهای فعال در حوزه
  • تهیه آیین نامه ها ، دستورالعملها ، گزارشات و پیش نویس مکاتبات مربوط به زمینه فعالیت کمیته و ارائه آن جهت تصویب به هیات مدیره انجمن

هر کمیته جهت هماهنگی امور خود یک دبیر دارد که این دبیران جهت هماهنگی امور کمیته ها با انجمن از میان خود یک هماهنگ کننده انتخاب می کنند .