ساختار اجرایی انجمن

امور اجرایی انجمن توسط 5 نفر اعضای هیئت مدیره که توسط اعضای انجمن در مجمع عمومی سالانه برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند و همچنین دبیر انجمن که مسئولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد، انجام می‌پذیرد. هیئت مدیره فعلی هفتمین هیئت مدیره‌ای است که در طول دوره انجمن فعالیت نموده است.

چارت سازمانی فعلی انجمن به شرح زیر است:

ساختار انجمن