کمیته مسئولین فنی

مدارک و چک لیست‌های مربوط به تمدید پروانه بهداشتی ورود، ثبت منبع و…
چک لیست بررسی مستندات
چک لیست تمدید پروانه بهداشتی
چک لیست ثبت منبع بالک
چک لیست ثبت منبع
چک لیست صدور بالک
گواهی بهداشت و صدور پروانه مسئول فنی

(نکته: لطفاً در فرم گواهی بهداشت جمله زیر ذکر شود.)
محصولات ساخته شده عاری از متریال خوک و انسانی می‌باشد.
We confirm that all our products and the raw material of this products are not of Human, Animal and pork origins