کمیته‌های تخصصی پنج‌گانه

جهت ساماندهی ارتباط انجمن با اعضاء که در گروه‌های مختلف واردات محصولات فعالیت می‌کنند، انجمن سازوکار کمیته‌های تخصصی را با تقسیم‌بندی زیر شکل داده است.
– محصولات مراقبت از پوست
– محصولات مراقبت از مو
– محصولات بهداشت دهان و دندان
– محصولات آرایشی
– عطریات

حیطه فعالیت کمیته‌ها:
– گردآوری و جمع‌بندی نظرات و مشکلات شرکت‌های زیرمجموعه برای ارائه به سازمان‌های ذی‌ربط با هماهنگی نماینده هیات مدیره در امور کمیته‌های تخصصی
– برقراری ارتباط با نهادها، سازمان‌ها، انجمن‌ها و … ذی‌ربط برای حل مشکلات گروه اعضای زیرمجموعه با هماهنگی نماینده هیات مدیره در امور کمیته‌های تخصصی
– تهیه برنامه کاری ماهانه و سالانه کمیته و ارائه آن به جلسه مشترک کمیته‌ها برای تصویب
– ارائه برنامه کار کمیته و گزارش فعالیت‌های آن به شرکت‌های فعال در حوزه
– تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، گزارش‌ها و پیش‌نویس مکاتبات مربوط به زمینه فعالیت کمیته و ارائه آن جهت تصویب به هیات مدیره انجمن

هر کمیته جهت هماهنگی امور خود یک دبیر دارد که این دبیران جهت هماهنگی امور کمیته‌ها با انجمن از میان خود یک هماهنگ‌کننده انتخاب می‌کنند.