هیات مدیره

اشتراک گذاری مطلب

اعضاء هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی آرایشی و عطریات ایران

رئیس انجمن – آقای حمید مقیمی

Moghimi_bistoondarou@yahoo.com

نایب رئیس اول – آقای محمدرضا بحیرائی

r.bahiraie@maahtabkish.com

نایب رئیس دوم – خانم گلرخ قرشی

ghorashig@yahoo.com

عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن – آقای سیامک نصرالهی

siamak@jgostar.com

منشی و عضو هیئت مدیره – آقای موسی احمدزاده

stavitaswiss@gmail.com

بازرس انجمن – پیمان واعظ زاده

p.vaezzadeh@iranbeauty.com

بازرس علی البدل – آقای علی اکبر کمالی اصل

info@setareganazadeh.com

عضو علی البدل – رضا جعفرزاده مقدم

Reza@meisamatr.com