هیات مدیره انجمن

امور اجرایی انجمن توسط 5 نفر اعضای هیئت مدیره که توسط اعضای انجمن در مجمع عمومی سالانه برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند و همچنین دبیر انجمن که مسئولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد، انجام می‌پذیرد. هیئت مدیره فعلی هفتمین هیئت مدیره‌ای است که در طول دوره انجمن فعالیت نموده است.

چارت سازمانی فعلی انجمن به شرح زیر است:

رئیس انجمن

آقای محمدرضا بحیرائی

r.bahiraie@maahtabkish.com

نایب رئیس اول

آقای موسی احمدزاده

stavitaswiss@gmail.com

نایب رئیس دوم

آقای مرتضی دانایی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

آقای پیمان واعظ زاده

p.vaezzadeh@iranbeauty.com

عضو هیئت مدیره

آقای حجت گشایشی

بازرس علی‌البدل

آقای سید مصطفی محمدی

بازرس انجمن

آقای محمدرضا رشیدی

عضو علی البدل اول

آقای سید علی ترابزاده