ساختار اجرایی

اشتراک گذاری مطلب

امور اجرایی انجمن توسط 5 نفر اعضای هیئت مدیره که توسط اعضای انجمن در مجمع عمومی سالانه برای مدت سه سال انتخاب می گردند و همچنین دبیر انجمن ،که مسوولیت اداره دبیرخانه را بعهده دارد ، انجام می پذیرد. هیات مدیره فعلی هفتمین  هیات مدیره ای است که در طول دوره انجمن فعالیت نموده است . چارت سازمانی فعلی انجمن بشرح ذیل است :