|
|

منو

ساختار اجرایی انجمن

امور اجرایی انجمن توسط 5 نفر اعضای هیئت مدیره که توسط اعضای انجمن در مجمع عمومی سالیانه برای مدت سه سال انتخاب می گردند و همچنین دبیر انجمن که مسئولیت اداره دبیرخانه را به عهده دارد ، انجام می پذیرد . هیئت مدیره فعلی هفتمین هیئت مدیره ای است که در طول دوره انجمن فعالیت نموده است .

چارت سازمانی فعلی انجمن به شرح زیر است :